skip to Main Content

Kansalaisopistosta eväitä työelämään, hyvään arkeen ja osallisuuteen

Kansalaisopistosta Eväitä Työelämään, Hyvään Arkeen Ja Osallisuuteen
Olga opastaa Lydiaa digipajassa. Kuva: Erkki Pettinen

Suomalainen koulutusjärjestelmä on saanut tunnustusta korkeasta tasostaan ja innovatiivisuudestaan, erityisesti tehokkaan peruskoulutuksen osalta. Vapaan sivistystyön aikuiskoulutus puolestaan ei ole kenties aina saanut ansaitsemaansa tunnustusta. Se on kuitenkin vaikuttavaa ja tarjoaa laajat mahdollisuudet elinikäiselle oppimiselle ja itsensä toteuttamiselle. EKKOn tietotekniikkaopettaja Olga Kryuchkova pohtii, mitä annettavaa kansalaisopistolla on kansalaisille ja koko yhteiskunnalle, esimerkkinä digitaitojen koulutus aikuisille.
The article in English below.

Koulutuksella kohti työelämää ja hyvää arkea

Vuosina 2021–2022 Etelä-Karjalan kansalaisopisto on tarjonnut maksuttomia digitaitojen koulutuksia sekä yksilöllistä ohjausta työikäisille. Koulutukset ovat käynnissä edelleen syksyn 2022 ajan. Tavoitteena on ollut tukea tiedon ja osaamisen saavutettavuutta erilaisille ihmisryhmille eri kulttuuritaustoista. Opetusta on järjestetty Myö, työ ja digitaidot -projektissa, jota opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut jatkuvan oppimisen hankkeena. Kursseja on järjestetty suomen kielellä, mutta myös englanniksi ja venäjäksi.

Koulutuksessa vahvistetaan ja päivitetään erityisesti niitä tietotekniikan taitoja, joita ihmiset tarvitsevat työelämässä, opinnoissa ja arjessa. Tärkeänä tausta-ajatuksena on edistää ihmisten hyvää arkea ja polkuja työelämään. Eri kielillä tarjottu digikoulutus tukee myös integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan, kun maahanmuuttajataustaiset henkilöt hankkivat yhteiskunnassa välttämättömiä digitaitoja.

Opiskelijoiden tukeminen ja kannustaminen on tärkeintä!

EKKOn kouluttajana olen huomannut, että opiskelijat tarvitsevat etenkin tukea ja ymmärrystä. Tavoitteeni koulutuksissa ei ole tarjota vain tiettyjä tietoja ja taitoja, vaan myös edistää opiskelutaitoja ja kannustaa kehittymään. Iloitsen, kun tunnin jälkeen osallistujat kertovat ymmärtäneensä ja haluavat palata vahvistamaan oppimaansa!

Olga Kryuchkova opettaa digitaitoja venäjän ja englannin kielellä EKKOn hankkessa. Kuva: Erkki Pettinen.

Koulutus luo toiveikkuutta

On huomionarvoista, että Etelä-Karjalan kansalaisopisto pyrkii seuraamaan kurssitoiminnassaan innovatiivisia suuntauksia, kuten yksilöllistämistä, pelillisyyden elementtejä, elinikäisen ja epämuodollisen oppimisen edistämistä sekä teknologian yhä laajempaa hyödyntämistä opetuksessa. Teknologian ja koulutuksen yhteispeli tekee näkyväksi tämän hetken muutosvoimat. Covid-19-pandemia osoitti selvästi, että me kaikki elämme keskinäisten kytkösten maailmassa, jota yhdistävät sosiaaliset ja taloudelliset siteet.

Teknologia laajentaa merkittävästi oppimisympäristöjä, ja se antaa meille toivoa, että selviämme jatkuvista muutoksista. Koulutus on yleismaailmallista hyvää, yksi vaikuttavimmista välineistä saavuttaa YK:n julistamat 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Se luo pohjaa tasapuoliselle, yhdenvertaiselle, inklusiiviselle sekä rauhanomaiselle yhteiskunnalle. Jos koulutusjärjestelmä ei toimi, on mahdoton tehtävä rakentaa vaurasta ja tuottavaa yhteiskuntaa. Niinpä nykyisessä tilanteessa innovatiiviset lähestymistavat, kuten teknologian ja koulutuksen kytkökset ovat välttämättömiä.

Kirjoittaja Olga Kryuchkova (DI) opettaa tietotekniikkaa EKKOn Myö, työ ja digitaidot -hankkeessa.


Unformal adult education offers tools for work, good life and integration

The Finnish education system is recognized for its high excellence and innovativeness, especially for its effective elementary education. In its turn, the Finnish adult education is undeservedly not so commonly identified, but solid, and offers a wide range of opportunities for lifelong learning and self-actualization. Read Olga Kryuchkova’s, EKKO’s teacher for digital skills, thoughts about free adult education institutions value for citizens and the whole society.

In the academic year 2021–2022, Etelä-Karjalan Kansalaisopisto organizes free digital skills courses and individual consultations for working-age people to support the accessibility of information for diverse groups of people with different cultural backgrounds. The learning initiative is organized within the framework of the project Myö, työ ja digitaidot, funded by the Finnish Ministry of Education. The courses are organized in Finnish, but also in English and Russian and support to gain and update digital skills and best practices that are needed in working life, job search and study. The main idea behind the courses is to help improving everyday life, increase the level of stability in the context of COVID restrictions, situations of uncertainty and social disturbance.

As a trainer I can note that people who come to the EKKO courses usually need first support and understanding. My main goal during our meetings not only provide specific sequence of action with applications or offer some information, but promote learning culture, support and encourage for further development. I am very happy when in the end of the class participants note that they leave the course with more clear understanding and want to return to continue learning and consolidate what they have already learned.

It is noteworthy to observe what Etelä-Karjalan Kansalaisopisto tends to follow innovative trends in courses organization such as personalization of education, use of gamification elements, follow collaborative approach, promoting lifelong and informal learning with expensive presence of technology. The collaboration between technology and education reveals transformative powers these days. The covid-19 clearly shown that we all live in one interconnected world, due to social and economic binding. The technology significantly enhances the educational environment, and this provides us with hope to cope with constantly changing situation. Education is the universal good of the world, one of the most powerful instruments in attaining 17 sustainable development goals and the basis for an unbiased, equal, inclusive, and peaceful society. The task of building a world of a prosperous and productive society becomes impossible to realize when education systems have difficulties or even crumble. That is why applying an innovative approach, collaboration of technology and education are inevitable and crucial in the current situation.

The writer Olga Kryuchkova is a teacher for digital skills in the project Myö, työ ja digitaidot at EKKO (2021 – 2022).

Back To Top